Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   
Prijímacie konanie Kritériá - 8-ročné gymnázium Kritériá - 4-ročné gymnázium Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor Výsledky prijímacích skúšok 8-ročný odbor Kritériá prijímacích skúšok - 2. kolo

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

pre školský rok 2013/2014

 

Prijímanie žiaka na strednú školu:

 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej

strednej školy.

 

Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu

možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej

školy. Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na

osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.

 

Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na

štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací

program (20. február, 10. apríl).

 

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2013/2014

· Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 15. septembra 2012

- zriaďovateľ rozhodne o návrhu počtu tried 1. ročníka a Krajský školský úrad o návrhu počtu

tried a počtu žiakov 1. ročníka pre gymnáziá s 8-ročnou formou štúdia

do 1. februára 2013

- riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích

skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností

alebo nadania

do 20. februára 2013

- zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch

vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje

do 28. februára 2013

- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch

vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola,

ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej

školy alebo ich úradne osvedčené kópie)

od 25. marca do 15. apríla 2013 - talentové skúšky – overovanie špeciálnych

schopností, zručností alebo nadania

 

· Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania

do 31. marca 2013

- riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok

do 10. apríla 2013

- zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej

školy, ktorú žiak navštevuje

do 20. apríla 2013

- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na

strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú

navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy

alebo ich úradne osvedčené kópie)

13. mája 2013 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok

16. mája 2013 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

do 6. júna 2013 - riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú

prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest

18. júna 2013 (utorok) - druhé kolo prijímacích skúšok

· Prijímanie na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných školách a

na nadstavbové štúdium a na pomaturitné štúdium

do 30. apríla 2013

- rozhodne riaditeľa strednej školy po dohode so zriaďovateľom o počte tried 1. ročníka

a o počte žiakov v týchto triedach

do 31. mája 2013

- uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási

do 31. júla 2013

- môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole

od 24. júna do 28. júna 2013

- prvý termín prijímacej skúšky (deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

od 18. augusta do 23. augusta 2013

- druhý termín prijímacej skúšky (deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

 

· Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

- do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej

strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu

maloletého uchádzača,

- podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť

učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,

- termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa

uchádzač hlási.

Upozornenie: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej

skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v

poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo

zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania

prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov,

ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej

školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Rozhodovanie o prijatí

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov

prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na

štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob

zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis

prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú

školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je

prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je

uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole,

zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa

zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v

strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia

rozhodnutia.