Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   

Rada školy

Rada školy

V zmysle § 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na našej škole ustanovená Rada školy na funkčné obdobie 2013 -2017.

Zloženie Rady školy:

PaedDr. Róbert Majzlík - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Darina Babjačková - zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Bernardína Jedináková - zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Mgr. Mária Demetrová - zástupca rodičov
PhDr. Štefan Ocilka - zástupca rodičov
Mgr. Emília Antolíková - zástupca rodičov
Mgr. Štefan Albičuk.  - zástupca zriaďovateľa 
Vdp. Grzegorz Wach - zástupca zriaďovateľa
Ing. Mária Helmeczyová - zástupca zriaďovateľa
Mgr. Anna Mydlová - zástupca zriaďovateľa
Eva Polačeková - zástupca žiakov gymnázia

Predsedom Rady školy sa po voľbe stala Mgr. Emília Antolíková.

Kontak na Radu školy:
Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole
Školská 650
09302 Vranov nad Topľou