• Štipendiá

    • Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2006/2007

     Hlavnou myšlienkou projektu stredoškolských štipendií je priblížiť stredoškolské vzdelanie aj tým žiakom, ktorí žijú v sociálne slabších rodinách. Účelom štipendií je pokryť aspoň časť nákladov spojených so získaním stredoškolského vzdelania ako napr.: cestovné, učebné pomôcky, strava, ubytovanie.

     Právnou normou pre poskytovanie štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl je vyhláška Ministerstva školstva SR č. 311/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 343/2006 Z. z. 

     Žiadateľom o štipendium je žiak alebo jeho zákonný zástupca.

      

     V súlade § 1 ods. Vyhlášky č. 311/2004 o poskytovaní štipendií žiakom stredných a  špeciáonych škôl štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia

     a)      gymnázia,

     b)      strednej odbornej školy,

     c)      stredného odborného učilišťa,

     d)      združenej strednej školy,

     e)      učilišťa,

     f)        špeciálnej strednej školy, praktickej školy, alebo odborného učilišťa

      

     Žiadosť 

      

     Tlačivo žiadosti je k dispozícii v prílohe č. 1 metodického usmernenia č. 14/2006-R (www.uips.sk, www.minedu.sk), ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl a musí obsahovať tieto dokumenty (originály alebo riaditeľom školy overené kópie):

     1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,

     2. a) aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi alebo

     b) - doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2006,

     Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.

     Dobrou pomôckou v tejto oblasti je stránka www.upsvar.sk – Sociálne veci – Hmotná núdza – Dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok.

          - doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v roku 2007.

     Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti (potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách). V prípade, ak žiak podá žiadosť o štipendium neskôr, mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (začiatok poberania štipendia).

      

     3. Rozhodnutie riaditeľa školy o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia.

      

     Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia. Rozhodnutie o priznaní štipendia sa vykonáva v súlade s § 5 ods. 4 písm. m) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

      

     Pre školský rok 2006/2007 platia tieto hodnoty na výpočet životného minima:

      

                      S1 = 4 980  Sk                     S2 = 3 480  Sk                   SD = 2 270  Sk

      

     Výpočet životného minima:

      

     Životné minimum =   S 1  +  S2  +  n .  SD

      

      

     S1   životné minimum jednej plnoletej osoby

     S2   – životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osoby

     SD – životné minimum zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného dieťaťa

     n   – počet zaopatrených neplnoletých detí alebo nezaopatrených detí

      

     Suma životného minima sa každoročne k 1. júlu prehodnocuje, preto sa v novom školskom roku mení hranica príjmu pre ich priznanie.

      

     Priznanie štipendia

      

     Štipendium možno priznať, ak jedna dvanástina príjmu rodiny za celý kalendárny rok 2006, je menšia alebo sa rovná sume životného minima.

      

     Štipendium sa poskytne žiakovi mesačne vo výške podľa § 3 vyhlášky o poskytovaní štipendií takto:

     a) 1 200 Sk pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,

     b)    800 Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 3,0 vrátane,

     c)    600 Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 3,0.

      

     Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.

      

     Nepriznanie štipendia

      

     Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie. Žiadateľ vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia v súlade s § 451 a 458 Občianskeho zákonníka

     Podľa §1 ods. 1 vyhlášky č. 311/2004 štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia gymnázia, strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa vrátane združenej strednej školy, učilišťa, špeciálnej strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa. Z citovaného ustanovenia však nevyplýva nárok na poskytnutie štipendia. Ak si žiaci neplnia ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušujú vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia aj z týchto dôvodov. Štipendium možno priznať aj žiakovi, ktorý v predchádzajúcom klasifikačnom období neprospel, alebo mal zníženú známku zo správania.

     Pri zmene sociálneho statusu žiaka riaditeľ musí zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia novým rozhodnutím.

      

     Potrebné tlačivá a ďalšie  informácie sú na www. uips.sk