• Rada školy

    • V zmysle § 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na našej škole ustanovená Rada školy na funkčné obdobie 2013 -2017.

     Zloženie Rady školy:

     PaedDr. Róbert Majzlík - zástupca pedagogických zamestnancov
     Mgr. Darina Babjačková - zástupca pedagogických zamestnancov
     Ing. Bernardína Jedináková - zástupca nepedagogických zamestnancov školy
     Mgr. Mária Demetrová - zástupca rodičov
     PhDr. Štefan Ocilka - zástupca rodičov
     Mgr. Emília Antolíková - zástupca rodičov
     Mgr. Štefan Albičuk.  - zástupca zriaďovateľa 
     Vdp. Grzegorz Wach - zástupca zriaďovateľa
     Ing. Mária Helmeczyová - zástupca zriaďovateľa
     Mgr. Anna Mydlová - zástupca zriaďovateľa
     Eva Polačeková - zástupca žiakov gymnázia

     Predsedom Rady školy sa po voľbe stala Mgr. Emília Antolíková.

     Kontak na Radu školy:
     Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole
     Školská 650
     09302 Vranov nad Topľou