Cirkevná spojená škola, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 
Hlavná stránka
   

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
biológia BIO
Cvičenia z dejepisu CD
Cvičenia z geografie CG
Cvičenia z informatiky CI
Cvičenia z matematiky CM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
dejepis D
Finančná matematika FM
fyzika F
geografia G
hudobná výchova HV
chémia CH
Individuálna logopedická starostlivosť INS
informatická výchova IV
informatika INF
katolícke náboženstvo KN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
matematika M
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NJ
Občianska náuka ON
občianska výchova OV
Pohybová príprava PP
pracovné vyučovanie PV
prírodopis P
prírodoveda PR
prvouka PRV
Rozširujúce hodiny RH
ruský jazyk RUJ
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SCH
Seminár z informatiky SINF
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SEN
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Svet práce SP
technická výchova TCHV
Technika Tch
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TV
Tvorivé písanie TVP
Umenie a kultúra UMK
vecné učenie VUC
vlastiveda VL
Výchova umením VUM
výtvarná výchova VV
Zdravotná telesná výchova ZTV
zemepis Z

© aScAgenda 2017.0.1047 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017