• Vnútorný poriadok školy

    • Príhovor riaditeľa školy našim oktávanom - maturantom


      

     Quo vadis, človek ?

     Milí oktávania,  končí sa pre vás akademický týždeň a v pondelok 18.mája 2009 o 7.30 budeme spolu sláviť Eucharistiu v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti. Modlíme sa za vás a vyprosujeme vám Božiu milosť, aby ste úspešne zvládli skúšku dospelosti. Ponúkam vám zamyslenie, ktorým vám chcem priblížiť víziu úspechu v živote napriek mnohým pádom, zlyhaniam.

              Písal sa rok 2000. Jubilejný rok. Do večného mesta Ríma sme uskutočnili púť s úmyslom poďakovať Pánu Bohu za desať rokov našej Farnosti sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou a Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia.

              Na známej Ostijskej ceste v malom kostolíku s názvom „Quo vadis“ sme slávili Eucharistiu. Práve na tomto mieste sv. apoštol Peter stretol Pána Ježiša, keď utekal z mesta po veľkom prenasledovaní kresťanov.

              „ Quo vadis, Domine ? (Kam kráčaš, Pane)“, opýtal sa Peter Ježiša.

              Kristus mu odpovedal : „Idem do Ríma, z ktorého ty utekáš...“

              V tom kostolíku sú do skaly vtlačené nohy osláveného Krista a pripomínajú pútnikom práve túto udalosť.

              Svätý Peter napriek tomu, že mu Ježiš odovzdal primát opäť zlyháva. Ten Peter, ktorý spolu s apoštolmi bol svedkom Ježiša Krista, žil s ním, učil, videl svojho Majstra, ako robí mocné divy. Ten Peter, ktorému Kristus odovzdal svoju moc, aby hlásal radostnú zvesť po celej zemi - zlyháva.  Ježiš na päťdesiaty deň po svojom slávnom Zmŕtvychvstaní zoslal na apoštolov svojho Ducha Svätého, tak ako sľúbil, aby im Duch Svätý všetko pripomenul, učil ich a viedol. Napriek tomu Peter zlyháva. No Peter oľutoval svoj čin a vracia sa naspäť do Ríma, kde vydáva svedectvo, že patrí Ježišovi mučeníckou smrťou.

              Prežívame rok 2009, ktorý je zasvätený apoštolovi národov, sv. Pavlovi. Rok sv. Pavla finišuje a my sa s apoštolom národov môžeme pýtať, ako je to s nami. Aj Pavol zmenil svoj život radikálne na ceste do Damašku, kde plný horlivosti prenasledoval Kristových vyznávačov.

              Jeho cesta viedla bludným smerom len do času, keď ho Ježiš oslovil :

     „ Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ Šavol sa opýtal : „ Kto, si, Pane.“

     Zo Šavla sa náhle stal Pavol. Zmenil smer cesty navždy.

              A kto sme my? Kam kráčame? Máme radosť z toho, že patríme Kristovi? Cítime Božiu milosť, ako sa nás dotýka? Prežívame svoj život napriek poblúdeniam v nádeji na večný život s Kristom v nebeskej sláve? Tešíme sa na náš výstup na vysoký vrch, aby aj nás Kristus mohol zobrať do neba? Chápeme úžasný zvrat a premenu srdca sv. Pavla  skrze Kristovu milosť?

     Ak to Ježiš urobil s Pavlom, ak zmenil smer jeho cesty v jednom okamihu, môže to urobiť aj s nami. Záleží aj od nás, či mu dovolíme, aby kráčal s nami.

     Kto si ty? Kam  kráčaš? Čo robíš pre Božie kráľovstvo?

     Nebojme sa žiť radostne. Dôverujme Kristovi, lebo sme určení pre slávu. V nádeji sme spasení. Vystúpme zo zeme spolu s Kristom v jeho láske od ktorej nás nemôže nik odlúčiť. Milujme a žime lásku Kristovu. Kráčajme s Kristom. Vystúpme s nim k Otcovi. Nebojme sa svätosti. Radujme sa, lebo Kristus je náš zisk. Kráčajme, bežme za ním, aby sme sa ho zmocnili .

     Milosť Božia, nech je s nami... A očakávajme Pánov príchod, slúžme Bohu s úctou a bázňou.                                                                  PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

      


                                    

      

      

     ŠKOLSKÝ  PORIADOK

      

      

      

     august 2010                          Vypracoval : PaedDr.Marián Babej

                                                                                        riaditeľ školy

      

      

       

                 Na základe Zákona 245 /2008 Z. z., § 153, po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a žiackej rade vydávam nový školský poriadok s účinnosťou od 1.9.2010

      

                 Cirkevná spojená škola, Námestie Jána Pavla II. 827/26 vo Vranove nad Topľou je cirkevnou – katolíckou školou, ktorej zriaďovateľom je Rímsko-katolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice.

                

     Usilujeme sa na našej škole žiť všetci v duchu Evanjelia – podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu.

                

     Všetky naše snaženia nech sa nesú v duchu Deklarácie II. Vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove ( Gravissimum educationis), kde sa píše :

      

     „ V súlade s rozvojom psychických, pedagogických a didaktických vied treba pomáhať deťom a mládeži k harmonickému rozvoju vrodených fyzických, morálnych a intelektuálnych vlastností a k získavaniu postupne stále dokonalejšieho zmyslu pre zodpovednosť...“

                

     Všetci kresťania, ktorí ako nové stvorenia z vody a Ducha Svätého sa volajú Božíme deťmi a nimi aj sú, majú právo na kresťanskú výchovu. Táto výchova nielenže smeruje k plnému rozvoju ľudskej osoby, ale má na zreteli predovšetkým to, aby pokrstení postupne uvádzaní do tajomstva spásy boli si deň zo dňa viac vedomí obdržaného daru viery...

                

     Rodičom sa pripomína povinnosť posielať svoje deti, pokiaľ je to možné, do katolíckych škôl, pomáhať im podľa svojich síl a spolupracovať s nimi  pre dobro svojich detí.

                 Zachovávajme poriadok a poriadok zachová nás.

     Budujme dobré meno našej školy.

      

         Nový školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o :

     a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v   školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov

     a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

     b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,

     c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

     d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      

      

      

      

      

      

     1. VYUČOVANIE

      

     1. Týždenne sa vyučuje 5 dní. Počet vyučovacích hodín je stanovený

     učebným plánom a rozvrhom hodín.

      

     1.  Časový rozvrh vyučovacích hodín.

     Budova Školská 650

     0. hodina                         7.05 hod.       –          7.50 hod.

          1.hodina                           7.55 hod.       –          8.40 hod.

     2.hodina                          8.50 hod.       –          9.35 hod.

     3.hodina                          9.50 hod.       –          10.35 hod.

     4.hodina                          10.45 hod.     –          11.30 hod.

     5.hodina                          11.40 hod.     –          12.25 hod.

     6.hodina                          12.30 hod.     –          13.15 hod.

     7.hodina                          13.45 hod.     –          14.25 hod.

     8.hodina                          14.30 hod.     –          15.10 hod.

     9.hodina                          15.15 hod.     -          16.00 hod.

     10.hodina                                   16.05 hod.    -          16.50 hod.

      

     Budova  Bernolákova 92

     0. hodina                         7.05 hod.       –          7.50 hod.

          1.hodina                           7.55 hod.       –          8.40 hod.

     2.hodina                          8.50 hod.       –          9.35 hod.

     3.hodina                          9.55 hod.       –          10.40 hod.

     4.hodina                          10.50 hod.     –          11.35 hod.

     5.hodina                          11.45 hod.     –          12.30 hod.

     6.hodina                          12.35 hod.     –          13.20 hod.

     7.hodina                          13.45 hod.     –          14.25 hod.

     8.hodina                          14.30 hod.     –          15.10 hod.

     9.hodina                          15.15 hod.     -          16.00 hod.

     10.hodina                                   16.05 hod.     -          16.50 hod.

      

      

     II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

      

                 Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

     Podľa § 144 Zákona 245 /2008 Z. z.

     (1) Dieťa alebo žiak má právo na

     a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

     b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,

     c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

     d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

     e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

     f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

     g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

     i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,

     záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

     m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa §24.

     (2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     (3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

     (4) Dieťa alebo žiak je povinný

     a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

     b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

     c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

     d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,

     e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

     f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

     h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     (5) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

     (6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo

     a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení

     poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

     b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

     c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

     e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

     f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

     g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

     (7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

     a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

     (8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

     (9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo vškolskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

     (10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia;

     vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

     (11) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10.

     (12) Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa ich vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s osobitnými predpismi.28)

     §145

     (1) Práva ustanovené  Zákonom 245 /2008 Z. z. sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom.48)

     (2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača, dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, poslucháča a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

     (3) Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.48)

     (4) Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

      

     1.    Žiak má právo,

     nzúčastniť sa celého vyučovacieho procesu,

     nučiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí,

     nna zrozumiteľný výklad učiva,

     nk danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,

     nna omyl,

     nna najobjektívnejšie hodnotenie,

     nna ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov,

     nv primeranom čase, priestore a primeraných spôsobom vyjadriť názor na čokoľvek,

     nsedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov,

     nbyť vypočutý všetkými zamestnancami školy,

     npohybovať  sa po škole voľne a bezpečne bez fyzického a verbálneho napádania,

     nosvojovať si ducha spravodlivosti a lásky a podľa neho žiť,

     nna bezpečné, čisté a upratané prostredie,

     npoužívať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie,

     naby osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované.

      

     2. Žiak je povinný:

     nprichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený,

     nzo školy odchádzať bezprostredne po vyučovaní, dlhšie v škole môžu zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, či zostávajú v školskom klube detí, alebo majú krúžkovú činnosť alebo iné osobitné povolenie,

     numožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli pracovať nerušene,

     nnerušiť vyučovací proces svojím oneskoreným príchodom,

     npočas vyučovania sedieť pokojne , nevyrušovať a nerozptyľovať spolužiakov,

     npo zazvonení zaujať pokojne miesto, bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu,

     nna všetkých hodinách pracovať podľa svojich najlepších schopností a robiť si všetky domáce úlohy,

     ndo školy nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľov, nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo osobitne cenné predmety,

     nrešpektovať nariadenia všetkých zamestnancov školy,

     nsprávať sa slušne a zdvorilo ku všetkým ľuďom a nebyť verbálne a fyzicky útočný,

     npo vstupe vyučujúceho do triedy pozdraviť ho postavením sa a konať podľa jeho pokynov,

     nak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky,

     nnenašepkávať vyvolaným žiakom,

     nospravedlniť sa pred vyučovaním vyučujúcemu, ak sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu,

     npohybovať sa počas prestávok primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu, nerušiť a neobmedzovať spolužiakov,

     nchrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a okolí,

     nnezúčastňovať sa akcií poškodzujúcich zdravie, v škole i mimo nej,

     nbyť v škole vhodne, čisto oblečený a upravený,

     nšetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky a umožniť ľuďom vôkol seba nerušene používať osobné potreby na vyučovanie,

     nak žiak úmyselne, alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu uhradiť,

     nv školskej jedálni počas podávania stravy, správať sa disciplinovane a riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru,

     nna školských vychádzkach, výletoch, exkurziách riadiť pokynmi učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov,

     nak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho rodič o uvoľnenie z vyučovania,

     nneprítomnosť žiaka môže ospravedlniť písomne, alebo ústne rodič v deň príchodu žiaka do školy,

     nbezodkladne oznámiť, ak  v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, a to aj prostredníctvom rodiča.

      

     3. Žiakom je zakázané:

     a/ prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou drogy, cigarety, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole i mimo nej alebo pri činnostiach organizovaných školou, rovnako študent nesmie požívať alkoholické ani iné zdraviu škodlivé látky pred vyučovaním a akciou organizovanou školou,

     b/ prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie,

     c/ prinášať do školy a na školské podujatia veci a zvieratá, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných študentov,

     d/ bez súhlasu rodičov sa zdržiavať na verejných priestranstvách po 22.00 hod.

     e/ v prípade podozrenia z porušenia bodu a/ poverení zástupcovia školy majú právo vykonať osobnú prehliadku alebo overovaciu skúšku,
     f/ používať mobilné telefóny počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

     4. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania:

     a/ žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných predmetov, voliteľných i nepovinných predmetov, ktoré si zvolil.

     b/ Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre známe dôvody, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania aspoň deň vopred. Dodatočné ospravedlnenie je neprípustné. Na jeden deň uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní vedenie školy po dohode s triednym učiteľom.

     c/ V prípade neprítomnosti v škole viac ako jeden deň je žiak povinný prostredníctvom rodičov oznámiť dôvod neprítomnosti do 24 hodín triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.

     d/ Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania bez predošlého uvoľnenia je povinný za jeden deň doniesť ospravedlnenie od rodičov alebo lekára prípadne vychovávateľa, za viac dní od lekára, ku ktorému prislúcha. Písomné ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi doručená v prvý deň prítomnosti v škole.

     e/ Nesplnenie povinností vyplývajúcich z bodov a/ - d/ bude považované za neospravedlnenú absenciu.

      

      

      

      

      

      

     III. POKYNY PRE ŽIAKOV

      

     1. Žiaci prichádzajú do školy najmenej 15 minút pred začiatkom

     vlastného vyučovania a prezúvajú sa pri šatňovej skrinke /vešiakoch/, kde si odkladajú obuv. Sú povinní použiť taký spoj, aby boli v škole načas.

     2. Budova školy sa otvára o 6,00 hod.

     3. Vyučovanie sa začína modlitbou a modlitbou sa končí aj posledná

     vyučovacia hodina dňa.

     4. Počas vyučovania podľa rozvrhu hodín žiaci nemôžu  vychádzať

     z priestorov areálu školy. Súhlas na uvoľnenie z vyučovania na 1 - 2 vyučovacie hodiny môže dať učiteľ príslušnej vyučovacej hodiny so súhlasom triedneho učiteľa. V čase voľných hodín sa študenti zdržiavajú v určených priestoroch.

     5. Poškodenie vnútorného zariadenia, areálu, budovy školy a osobných

     vecí zamestnancov školy a žiakov hradia žiaci na vlastné finančné náklady, ak to spôsobili svojou nedbalosťou.

     6. Pobyt žiaka v priestoroch školy je možný len v čase vyučovania

     podľa rozvrhu hodín a záujmovej činnosti.

              7. Na vyučovacích hodinách telesnej výchovy  sú žiaci povinní nosiť športové oblečenie podľa pokynov vyučujúcich. Riadia sa vnútorným poriadkom telocvičných priestorov. Na vyučovacích hodinách, ktorých súčasťou sú praktické a laboratórne cvičenia, používajú žiaci ochranný odev a riadia sa rovnako pokynmi vyučujúcich.

              8. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy.

              9.Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ dvoch

     týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky na vyučovanie /kriedu, špongiu a iné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich/, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie učebne otvorením okien počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na každej vyučovacej hodine, dbajú na úpravu triedy po vyučovaní.  Hlásia neprítomnosť učiteľa na hodine v zborovni po 5 minútach od začiatku vyučovacej hodiny.

     11. Všetky požiadavky voči škole /rôzne potvrdenia, žiadosti a pod./

     vybavujú žiaci prostredníctvom svojich triednych učiteľov. Do kancelárie školy chodia žiaci počas pracovnej doby len vo výnimočných prípadoch.

              12. Pri vstupe pedagogických a ostatných zamestnancov školy do triedy sa žiaci zdravia postavením sa. Na vyučovacej hodine sa riadia pokynmi vyučujúceho. Na konci hodiny, pri jeho odchode z triedy opäť zdravia postavením sa.

              13. Pri odchode žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice od odpadkov a opustia triedu na pokyn učiteľa.

              14. Návštevy žiaka počas vyučovania sú zakázané. Rodičia môžu v súrnych prípadoch navštíviť svoje dieťa.

              15. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, prípadne na chodbe, nevykláňajú sa z okien, nevykrikujú, nesedia na parapetných doskách a nevyhadzujú žiadne predmety z okien. Podľa rozvrhu vyučovacích hodín sa žiaci premiestňujú do príslušnej učebne počas prestávky s príslušným vyučujúcim.

              16. Pri zvonení na začiatok hodiny sa žiaci pokojne posadia na svoje miesta a pripravia si všetky potrebné učebné pomôcky na nasledujúcu hodinu.

     17.           Po zazvonení sa na chodbách školskej budovy zachováva ticho,

     žiaci sa nezdržujú na chodbách.

              18. V školskej jedálni žiaci dbajú na kultúru stolovania, v zimných mesiacoch nepristupujú k výdaju jedál v kabáte alebo vo vetrovke, rešpektujú pokyny službukonajúcich učiteľov, prípadne pokyny zamestnancov školskej jedálne. Školské tašky, vetrovky, kabáty a iné veci si uložia na miesto, ktoré je na tento účel vymedzené.

              19. Cenné predmety je zakázané nosiť do školy, väčšie množstvo peňazí je povolené mať u seba len na školské akcie.

      

             

     1. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

      

     A/ Pochvaly

     1. Pochvala triedneho učiteľa pred triedou.

     2. Vecná odmena rodičovským spoločenstvom za účasť na regionálnom kole súťaže.

     3. Pochvala riaditeľa školy pred žiakmi školy so zapísaním do triedneho výkazu za umiestnenie v súťažiach od regionálneho kola vyššie spojená s vecnou odmenou rodičovského spoločenstva.

     4. V prípade vyššej reprezentácie sa bude riešiť individuálne.

      

     B/ Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

     1. Napomenutie triednym učiteľom vyjadriť za jednorazové menšie

     porušenie školského poriadku.

     2. Pokarhanie triednym učiteľom vyjadriť :

     nza opakované menšie porušovanie školského poriadku,

     nza jednorázové väčšie porušenie školského poriadku,

     nza 1 - 3 neospravedlnené vyučovacie hodiny.

              3. Pokarhanie riaditeľom školy vyjadriť za vážne porušenie školského poriadku, alebo za opakované porušovanie poriadku /keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok/.

     O každom udelení opatrenia v bodoch 2.-3. je triedny učiteľ povinný

     dokázateľným spôsobom informovať rodičov.

      

      

           

     1. HODNOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV

      

              Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami :

     1. Veľmi dobré - za správanie v súlade so školským poriadkom

     2. Uspokojivé

     ·     za 6 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka,

     ·     za opakované porušovania školského poriadku /keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok/,

     ·     za neospravedlnenú neprítomnosť na akcii organizovanej školou v čase vyučovania podľa rozvrhu,

     ·     za vážne porušenie školského poriadku.

     Zníženú známku druhého stupňa zo správania navrhuje triedny učiteľ alebo vyučujúci v danej triede po dohode s triednym učiteľom. Schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

     3. Menej uspokojivé

     ·     za viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka,

     ·     za ďalšie porušenie školského poriadku po pokarhaní riaditeľom školy,

     ·     za vážne porušenie školského poriadku.

      

     VI. OSTATNÉ USTANOVENIA

     1. Pri neskorom príchode žiaka na vyučovanie postupovať takto :

     od štvrtého neskorého príchodu žiaka na vyučovanie sa každé ďalšie meškanie hodnotí ako neospravedlnená hodina.

              2. Každý učiteľ školy bude hodnotiť správanie žiakov pri svojej pedagogickej činnosti priebežne.

     3. Priestupky žiakov vyučujúci zapíše do poznámok v klasifikačnom

     hárku.

     4. Výchovné opatrenia žiakov na posilnenie disciplíny sa zapisujú do triedneho katalógu.

     5. Všetky výchovné opatrenia triedny učiteľ prerokuje individuálne na

     triednom rodičovskom združení.

              6. Žiaci, ktorí za celý školský rok nevymeškali ani 1 vyučovaciu hodinu, dostanú verejnú pochvalu od triedneho učiteľa.

     7. Napomenutie a pokarhanie triedneho učiteľa sa vždy urobí

     na triednickej hodine, a to ako úradné oznámenie pred triedou, najneskôr do 1 týždňa po zistení priestupkov.

              8. Pokarhanie žiaka riaditeľom školy a ďalšie stupne výchovných opatrení vyhlási riaditeľ všetkým žiakom a učiteľom školy.

     9. Žiak, ktorému bolo udelené výchovné opatrenie v bodoch 3.- 4., nebude zaradený do výberových akcií.

      

     1. Hodnotenie  a klasifikácia žiakov

      

          Žiaci sa hodnotia a klasifikujú v súlade s Metodickým usmernením MŠ

     č. 11/2009-R zo dňa 25.  augusta 2009, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôlv Slovenskej republike a Metodický pokyn č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

      

     Školský poriadok bol prerokovaný Pedagogickou radou školy a schválený riaditeľom školy dňa 31.8.2010.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                          PaedDr.Marián Babej

                                                                  riaditeľ školy