Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
 org.zložky : CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia
 ŠKD pri CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia, ktorý je jej súčasťou
 Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi
Adresa školyŠkolská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón057/4421300 - Bernolákova 92 - ZŠ 1.-4. r.
 057/4462152 - Dobrianskeho 1494 - MŠ
 057/4464281- Školská 650 - gymnázium, ZŠ 5.-9. r.
 0904509150 - mobilný telefón
E-mailczsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com
WWW stránkawww.czsvranov.edupage.sk, www.gfavranov.edupage.sk, www.cmsvranov.edupage.sk
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Marián Babej057/44642810904509150marian.babej@post.sk
ZRŠMgr. Katarína Nemcová057/4464281 aktak.nemcova@gmail.com
ZRŠIng. Jozef Varga057/4464281 jozef.varga4@gmail.com
ZRŠMgr. Alena Tuľáková057/44621520918668960cirkevna.skola@slovanet.sk
ZRŠMgr. Anna Ďuríková057/4421300 anouche38@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Mária Helmeczyová 
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Róbert Majzlík 
 Mgr. Darina Babjačková 
ostatní zamestnanciIng. Bernardína Jedináková 
zástupcovia rodičovMgr. Mária Demetrová 
 PaedDr. Eduard Nadzam 
 PhDr. Štefan Ocilka 
zástupca zriaďovateľaMgr. Štefan Albičuk 
 Mgr. Rastislav Ivanecký 
 Mgr. Anna Mydlová 
zástupca žiakovEva Polačeková 

Poradné orgány školy

1) Pedagogická rada školy - všetci pedagogickí zamestnanci

2) Gremiálna rada školy - vedenie školy, ekonóm, vedúci MZ a PK

3) Metodické združenie a predmetové komisie


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK rímskokatolíckeho náboženstvaPaedDr. Ing. Peter Orendáčrímskokatolícke náboženstvo 
PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Monika Klacikováslovenský jazyk a literatúra 
PK anglického a nemeckého jazykaPaedDr. Róbert Majzlíkanglický jazyk, nemecký jazyk 
PK matematikyIng. Jaroslava Babejovámatematika, informatika, technická výchova 
PK spoločenskovednýchpredmetovMgr. Rudolf Kľučárdejepis, zemepis, občianska výchova 
PK prírodovedných predmetovIng. Terézia Mašlankováprírodopis, fyzika, chémia 
PK výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovyMgr. Viliam Jedinákvýtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova 
ŠKDMgr. Anna BelinskáŠKD 
MZMgr. Anna Ďuríkovávšetky predmety 1. stupňa ZŠ, špec. triedy, MŠ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15.9.2015: 408

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov k 31.8.2016z toho ŠVVPPočet žiakov k 15.9.2015z toho ŠVVP
MŠI16 16 
MŠII17 17 
MŠIII21 21 
I.A14 14 
I.AG18 18 
príma24 26 
II.A201201
II.AG29 30 
sekunda19 20 
III.A23 23 
tercia A211211
tercia B21 21 
IV.A23 23 
IV.AG16 16 
kvarta23 23 
kvinta18 18 
V.A32 32 
VI.A131111
oktáva25 25 
IX.A12 13 
SPOLU405 408 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

a) gymnázium

4 ročný študijný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 35 / počet dievčat: 17

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 4 / počet dievčat: 2

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 26 / počet dievčat: 13

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: spolu: 12 / počet dievčat: 6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: spolu: 18 / počet dievčat: 7

/pozn. prestup žiakov z osemročnej na štvorročnú formu/

8 ročný študijný odbor

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu: 26 / počet dievčat: 15

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu: 0 / počet dievčat: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu: 26 / počet dievčat: 15

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: spolu: 26 / počet dievčat: 15

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: spolu: 26 / počet dievčat: 15

b) základná škola

V 9. ročníku končilo štúdium na základnej škole 12 žiakov. 11 žiakov pokračuje v štúdiu na strednej škole, 1 žiačka nemá záujem o ďalšie štúdium.

2 žiači skončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.

O štúdium v osemročnej forme gymnázia prejavilo záujem 26 žiakov piateho ročníka.

Do 1. ročníka základnej školy sa pri zápise zapísalo 16 žiakov.

Počet detí materskej školy odchádzajúcich do základnej školy: 19 detí.

Rozmiestnenie žiakov končiacich ZŠ v šk. roku 2015/2016:


 Gym 8.ročGym 4.ročSOŠ - 5 ročnéSOŠ - 4 ročnéSOŠ - 3 ročnéOUSpolu
prihlásení26 173 37
prijatí26 173 37
% úspešnosti100 100100100 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCDCGCICMCSJDFMFGHVCHINS
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A1           1  
I.AG2,39 2,44     1,611,782,222,33 2,83 
príma1,38 1,21     1,25 1,211,381  
II.A1,4           1,2  
II.AG1,97 1,93     1,281,311,931,55 2,1 
sekunda2,06 1,82     1,63 1,531,8211,59 
III.A1,27           1,17  
tercia A1,81 1,57     1,38 2,141,38 1,76 
tercia B1,1 1,67     1,62 2,051,48 1,57 
IV.A1,65           1,09  
IV.AG2,5 1,63     1,4  2,13 2,67 
kvarta1,35 1,17     1,35 2,041,17 1,3 
kvinta1,83 1,44     1,39 1,51,56 1,67 
V.A1,97 1,81     1,72  1,811,34  
VI.A3,15 2,08     3 2,153,4612,69 
oktáva1,48 1     1 12 1 
IX.A2,45 2,09     3,08 3,452,09 2,64 

TriedaIVINFKNKAJKNJMMDVNBVNASNJONOVPPPVP
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A  1  1         
I.AG 1,561,06  2,5   2,942,06    
príma 11  1,67   1,171    
II.A1,2 1,2  1,7         
II.AG 1,2411,59 2,761  2,28     
sekunda 11,06  2,05   1,651    
III.A1,18 1,35  1,7       1 
tercia A 11  2,19   1,671    
tercia B 1,051  2,1   1,571    
IV.A1,09 1,17  1,61       1,13 
IV.AG 312,25 2,38   3,251,13    
kvarta 1,091,04  2,09   1,781    
kvinta 1,061  1,94   1,781,39    
V.A 1,341,38  2,06         
VI.A 1,381,15  2,621  3,231    
oktáva 111,32 1,52   1,681,08    
IX.A 1,551,36  2,921,64  2,51,36    

TriedaPRPRVRHRUJSAJSEBSEDSEFSEGSCHSINFSEMSENSNJSSJ
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A 1             
I.AG               
príma               
II.A1,25              
II.AG               
sekunda               
III.A1,45              
tercia A               
tercia B               
IV.A1,57              
IV.AG     1,51,4 1,862,332,531  
kvarta               
kvinta               
V.A               
VI.A               
oktáva     1112111,44 1 
IX.A               

TriedaSJLSPSSPRSPSPRTCHVTchTSVTVTVPUMKVUCVLVUMVV
MŠI               
MŠII               
MŠIII               
I.A1 1    1      1
I.AG2,5 1    1,06  1,17    
príma1,54 1    1      1
II.A1,55 1,15     1,2   1,25 1,2
II.AG2,21 1    1 1,141,03    
sekunda1,79 1   1,291      1
III.A1,7 1,17     1,17  31,5 1,17
tercia A1,71 1   1,051     1,05 
tercia B1,76 1   11     1 
IV.A1,65 1     1   1,52 1
IV.AG2,561,61    1,13  1    
kvarta1,65 1    1,09     1,09 
kvinta1,56 1    1  1    
V.A1,75 1,19   1,251,13      1,13
VI.A3,08 1,46    1,15      1,15
oktáva1,361,21    1  1    
IX.A2,58 1    1,22     1,73 

TriedaZTVZ
MŠI  
MŠII  
MŠIII  
I.A  
I.AG  
príma  
II.A  
II.AG  
sekunda  
III.A  
tercia A  
tercia B  
IV.A  
IV.AG  
kvarta  
kvinta  
V.A  
VI.A  
oktáva  
IX.A  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
MŠI16000016000
MŠII17000017000
MŠIII21000021000
I.A14001400000
I.AG1845900000
príma24204000000
II.A20171110001
II.AG29714801000
sekunda1994600000
III.A23191210101
tercia A21116400000
tercia B21125400000
IV.A23192200000
IV.AG1626800000
kvarta23146300000
kvinta18125100000
V.A32243140002
VI.A1313900410
oktáva25205000000
IX.A1223610000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠI1600,0000,0000,00
MŠII1700,0000,0000,00
MŠIII2100,0000,0000,00
I.A1489463,8689463,8600,00
I.AG182196122,002196122,0000,00
príma24181875,75181875,7500,00
II.A202426121,30157878,9084842,40
II.AG293942135,933938135,7940,14
sekunda19127569,64127569,6400,00
III.A232544110,61151265,74103244,87
tercia A21142067,62142067,6200,00
tercia B21199394,90199394,9000,00
IV.A23179377,96179377,9600,00
IV.AG162048128,002038127,38100,63
kvarta23206089,57206089,5700,00
kvinta182464136,892464136,8900,00
V.A324468139,633379105,59108934,03
VI.A131935148,851463112,5447236,31
oktáva25198779,48198779,4800,00
IX.A122367203,892359203,2280,67

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemer
Monitor SJL1058,4062,60
Monitor MAT1046,5052,80

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB241(17/24)58,84%4167,20%4126114  1,4641
Biológia 15(1/14)    105   1,3315
Dejepis 11(8/3)    731  1,4511
Fyzika 4(2/2)    4    1,004
Geografia 9(5/4)    441  1,679
Chémia 7(1/6)    412  1,717
Informatika 6(6/0)    6    1,006
Katolícke náboženstvo 1(1/0)    1    1,001
Matematika 11(7/4)76,06%11  92   1,1811
Nemecký jazykB11(0/1)    1    1,001
Nemecký jazykB24(0/4)    4    1,004
Občianska náuka 15(4/11)    132   1,1315
Slovenský jazyk a literatúra 41(17/24)65,29%4179,19%412696  1,5141

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
MŠI7910 A materská škola 
MŠII7910 A materská škola 
MŠIII7910 A materská škola 
I.A7921 B základná škola 1. stupeň 
I.AG7902 J gymnázium 
príma7902 J gymnázium 
II.A7921 B základná škola 1. stupeň 
II.AG7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
III.A7921 B základná škola 1. stupeň 
tercia A7902 J gymnázium 
tercia B7902 J gymnázium 
IV.A7921 B základná škola 1. stupeň 
IV.AG7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
kvinta79025 gymnázium 
V.A7922 D základná škola 2. stupeň 
VI.A7922 D základná škola 2. stupeň 
oktáva79025 gymnáziuminformatika
IX.A7922 D základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer (stav k 15.9.2015) - prepočítané osoby

Pracovný pomer

Počet pedag. zamestnancov.

Počet nepedag. zamestnancov

TPP – prepočítaný počet

prepočítaný počet

prepočítaný počet

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

11,1

5

18,9

1

36,0

3,8

1

5,6

0

10,4

 Z toho znížený úväzok

(fyzické osoby)

CZŠ

G

ŠKD

CELKOM

 

 

3

0

4

0

7

 

 

1

0

2

0

3

ZPS (z celkového počtu)

CZŠ

G

Celkom

 

1

0

2

3

 

1

0

2

3

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03535
vychovávateľov011
asistentov učiteľa000
    
spolu03636

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

(stav k 30.6.2016)

Počet učiteľov s 1. atestáciou: 20

Počet učiteľov s 2. atestáciou: 8

Počet učiteľov so 6% kreditovým príplatkom: 5

Počet učiteľov s 12% kreditovým príplatkom: 28

Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania absolvovali pedagogickí zamestnanci rôzne druhy vzdelávania nasledovne :

Adaptačné vzdelávanie: 0 pedagógov

Aktualizačné vzdelávanie: 28 pedagógov

Inovačné vzdelávanie: 0

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie: 3 pedagógovia

Kvalifikačné vzdelávanie: 0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu - Matej Demčák, IV.A – 2. Miesto

Šalianský Maťko J. C. Hronského – I. kategória - Dorothy Kľučárová, II.A – 2. Miesto

Geografická olympiáda - Imrich Vaško, V.A – 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo - Dorothy Kľučárová, II.A – 3. Miesto, Kristína Krajňáková, V.A – 3. Miesto

Hlinená krása našimi očami – okresné kolo - Terézia Štefanová, IV.A – 1. miesto

Slávik Slovenska – okresné kolo - Viktória Varichajová, II.A – 2. Miesto

Pieseň pre Sv. Otca - Barbora Hrubovská, V.A – strieborné pásmo, Kamila Emília Macková, III.A – zlaté pásmo

Žiacka šachová liga Vranova – Matej Demčák, IV.A – 1. Miesto

Mladý záchranár - Terézia Haňová, Matej Demčák, Terézia Štefanová, IV.A,  Barbora Hrubovská, Barbora Kľučárová, V.A

5.10. 2015  Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, SŠ  - Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo ZŠ: Kristián Dindák, Peter Kos, Ján Šimko  - 1.miesto

Družstvo SŠ: Sebastián Soták, Marek Gašpar, Peter Štefaňák – 3. miesto

Súťaž jednotlivcov: Kristián Dindák – 2. miesto, Ján Šimko – 3. miesto, Peter Štefaňák – 3. miesto

zodp. Mgr. Jedinák

 

16.10. 2015 Okresné kolo športovej súťaže – O pohár riaditeľa SOŠD, Vranov nad Topľou

Družstvo: Ján Šimko, Matúš Bratko, Peter Kos, Ján Polák, Viktor Kundrát, Dávid Dzurovčin, Ján Hlad, Daniel Maľar, Matúš Jakub   - 3. miesto                               

zodp. Mgr. Jedinák

 

12.11.2015 Arcidiecézna spevácka súťaž: Alžbetina ruža, Košice

Anna Gajdziková : spev, Jakub Smolák : hudobný doprovod – 3. Miesto

zodp. PaedDr. Babej

 

13.11.2015 Školské majstrovstvá okresu Vranov nad Topľou v zrýchlenom šachu, Humenné

Lukáš Šimkanin – 1. miesto

Maroš Vida – 2. miesto

Daniel Fecenko – 3. miesto

 

13.11.2015 Školské majstrovstvá okresu Vranov nad Topľou v zrýchlenom šachu, Humenné

Veronika Bubnárová – 1. miesto

Michaela Neupaerová – 2. miesto

Mária Timea Bubnárová – 3. miesto

 

25.11.2015 Krajské majstrovstvá v šachu, Humenné

Veronika Bubnárová – 3.miesto

 

8.12. 2015 Arcidiecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy:  ... A slovo bolo u Boha, Humenné

Katarína Gazdová – 1.miesto

Mária Hrubovská – 2.miesto                                      

zodp. Mgr. Džurdženíková, Mgr. Klaciková

 

21.12.2015 Vianočný florbalový turnaj žiakov SŠ, Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo:  Marek Gašpar, Jakub Hrubovský, Peter Štefaňák, Lukáš Trella, Mário Zelenay,

                  Viktor Nemčík, Sebastián Soták, Kristián Dindák, Martin Vaľak, Daniel Tomáš – 1.miesto

zodp. Mgr. Jedinák

 

19.1.2016 Okresné kolo matematickej olympiády Z9, CVČ Vranov nad Topľou

Ján Polák – 1. Miesto

zodp. Ing. Mašlanková

 

28.1.2016 Okresné kolo súťaže v prednese povestí: Šaliansky Maťko, HZK Vranov nad Topľou

Katarína Gazdová – 3.miesto 

zodp. Mgr. Džurdženíková

29.1. 2016 Okresné kolo stolnotenisovej súťaže SŠ, Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo: Sebastián Soták, Kristián Dindák, Marek Venceľ, Martin Kušnír – 3. miesto

zodp. Mgr. Jedinák

 

4.2.2016 Okresné kolo geografickej olympiády, CVČ  Vranov nad Topľou

Imrich Vaško – 1.miesto                                                             

zodp. Mgr. Kľučár

 

12.2. 2016 Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ, Vranov nad Topľou

Družstvo: Peter Kos, Ján Polák, Martin Polák, Martin Kasanický – 3. miesto    

zodp. Mgr. Jedinák

 

26.2. 2016 Okresné kolo vo florbale SŠ, Gymnázium Vranov nad Topľou

Družstvo: Marek Gašpar, Sebastián Soták, Lukáš Trella, Jakub Hrubovský, Peter Štefaňák, Mário Zelenay, Kristián Hreňo, Kristián Babinský, Kristián Dindák, Martin Vaľak – 2. miesto

zodp. Mgr. Jedinák

 

2.3. 2016 Krajské kolo  náboženskej súťaže: Dedičstvo otcov zachovaj nám , Pane  Bardejov

Družstvo: Rebeka Kľučárová, Maroš Vida, Štefan Ocilka – 2. miesto

zodp. Mgr. Haňov

 

4.3. 2016 Okresné kolo v halovom futbale stredných škôl, Vranov nad Topľou

Družstvo: Sebastián Soták, Marek Gašpar, Lukáš Trella, Samuel Veliký, Peter Štefaňák, Dominik Liber, Branislav Kerlík, Ivo Tongel, Kristián Dindák, Kristián Babinský  - 3. miesto

zodp. Mgr. Jedinák

 

9.3. Okresné kolo v matematickej súťaži P8, CVČ Vranov nad Topľou

Martin Klacik – 2. miesto

zodp. Ing. Mašlanková

 

10.3.2016 Krajské kolo v biblickej olympiáde, Humenné

Družstvo: Terézia Jarinkovičová, Eugénia Ficková, Katarína Gazdová – 2.miesto

zodp. PaedDr. Ing. Orendáč, PhD.

 

 1.4. a 4. 4. 2016 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov

II. kategória (5. – 6. ročník)

Kristína Krajňáková (5.A) – 3. miesto (próza)

Mária Hrubovská (príma) – 2. miesto (próza)

 

III. kategória (7. – 9. ročník)

Rebeka Kľučárová (kvarta) – 2. miesto (poézia)

Katarína Gazdová (sekunda) – 1. miesto (próza)

IV. kategória (stredné školy)

Damiána Šandorová (II. AG) – 1. miesto (poézia)

zodp. Mgr. Klaciková, Mgr.Džurdženíková

 

12.4.2016 Okresné kolo Biologickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Rebeka Kľučárová, botanika  – 1.miesto                         zodp. Mgr. Kľučárová H.

Lea Tomášiková, zoológia – 3.miesto                              zodp. RNDr.Bradovková

 

20.4.2016 Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, DJZ Prešov

Katarína Gazdová, próza – 2.miesto                                

zodp. Mgr. Džurdženíková

 

21.4.2016 Okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO, Zámutov - Vranov nad Topľou

Družstvo: Rebeka Kľučárová, Emily Bradovková, Matej Nota, Ján Polák – 2.miesto

zodp.RNDr. Bradovková

 

27.4.2016   Krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Trebišov

Družstvo: Erika Oláhová, Dominik Novák, Branislav Kerlík  -  1. miesto            

zodp. Mgr. Lojan  

 

27.4.2016 Okresné kolo speváckej súťaže Slávici z lavice, CVČ Vranov nad Topľou

Lucia Jakubová – 2.miesto 

 

4.5.2016 Okresné kolo v malom futbale dievčatá, CVČ Vranov nad Topľou

Bibiána Alžová, Natália Tuľáková, Mária Hrubovská, Laura Virbová, Mária Demetrová, Ivana Rezanková, Kristínka N. Jenčová, Iveta Olahová, Terézia Vargová a Dominika Vašková – 3. miesto                                                        

zodp. PaedDr. Kľučárová                        

 

5.5.2016 Okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, HZS Vranov nad Topľou

Katarína Gazdová – 2. miesto

Anna-Mária Vaverčáková – 2. miesto

zodp. Mgr. Džurženíková, Mgr. Klaciková

 

17.5. 2016 Krajské kolo v biologickej olympiáde, kategória E, odbor Botanika, Prešov

Rebeka Kľučárová – 3.miesto         

zodp. Mgr. Kľučárová H.

 

19.5.2016 Okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov II.stupňa, Vranov nad Topľou

Sofia Gritersová, Emily Bradovková, Rebeka Kľučárová, Katarína Gazdová, Klára Halasová, Miriam Hoľková  - 1.miesto                                                                               

zodp. Mgr. Kľučárová H.

 

19.5. 2016 Družstvá mladých záchranárov II.stupňa

Lucia Olčáková, Viktória Bilíková, Tatiana Poľaková, Gabriela Franeková – 2.miesto

zodp. RNDr. Bradovková

 

19.5.2016 Okresné kolo v  malom futbale žiakov a žiačok JEDNOTA CUP.  Družstvo v zložení: Hlad Ján – kapitán , Dzurovčín Dávid, Kos Peter, Kundrát Viktor, Šimko Ján , Šimko Michal, Puškár Filip , Matúš Jakub , Kasanický Martin,  Polaščík Kristián – 3.miesto            

zodp. Mgr. Jedinák

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- materská škola

September:

•Mliečny deň

•Deň na kolesách

Október:

•Detská spartakiáda (V rámci „Dňa MŠ na Slovensku“)

•Tvorivé jesenné dielne

•Vystúpenie pre starých rodičov

•Milión detí sa modlí sv. ruženec (zapojenie sa do celoslovenskej kampane)

•Lienka Meduška - podujatie pre deti v knižnici

November:

•Malý dráčik - návšteva kina

•Vianočná dobrota - návšteva výrobne vianočných oblátok

•Svetielko spomienky - návšteva mestského cintorína

December:

•Adventná knižka - alebo Advent v našej MŠ

•Vitaj, sv. Mikuláš

•Pesničkový Mikuláš

•Vianočný misijný jarmok - návšteva CZŠ

•Deti deťom- vianočné vystúpenie ZŠ pre MŠ

•Vianočné besiedky

•Škôlkarsky Betlehem

Január:

•Trojkráľová posviacka priestorov

•Deň na korčuliach - klzisko Vranov nad Topľou

•Bobovačka - kĺzačka

•Návšteva výstavy preparovaných zvierat v MsDK

•Zavítal k nám Ježiško (prekvapenie pod stromčekom)

Február:

•Detské korčuľovanie - Zimný štadión Trebišov

•Karnevalová párty s Ujom Ľubom

Marec:

•Slávnostný zápis do 1. ročníka CZŠ

•Detská krížová cesta

•Pozor, červená - podujatie v spolupráci s knižnicou

Apríl:

•Deň Zeme u nás - návšteva firmy Envipack v MŠ

•Divadielko Zvieratkovo - Rožňava

Máj:

•Zo života MŠ- výstavka prác detí MŠ v HZOS

•Dobrodružstvá Guľka - Bombuľka

•Deň matiek - slávnostná akadémia

•Žabky otužilky - predplavecká príprava

•Zápis do MŠ

Jún:

•Deň detí - výlet na Leteckú základňu v Prešove

•Noc predškolákov v škôlke

•Rozlúčka s predškolákmi

•Slávnostné odovzdávanie osvedčení

- základná škola - budova Bernolákova 92

Október 2015

Dopravná výchova - I.A, II.A

Modlitba sv. ruženca

Modelová hodina z ANJ - V.A

Dopravná výchova - III.A, IV.A

Za jednotu a mier JEDEN MILIÓN DETÍ spoločne v modlitbe

Prváčik mesta 2015 - MsDK

Duchovné cvičenia pre 4. - 5. ročník

Mesto krásne - neznáme : Deň Prešovského samosprávneho kraja

November 2015

Pasovanie prvákov

Zážitkové učenie - I.A - Zoznámte sa prosím! - Mgr. Jana Lutášová - Husťáková

Testovanie 5

December 2015

Zážitkové učenie - V.A - Porucha príjmu potravy - Mgr. Jana Lutášová - Husťáková

Beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou - IV.A

Beseda so spisovateľom Michalom Horeckým - I.A

Pesničkový Mikuláš

Putovanie s vianočnou hviezdou - Levoča

Pytagoriáda P3, P4, P5 - školské kolo

V. vianočný misijný jarmok

Január 2016

Matematická olympiáda

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Február 2016

Geografická olympiáda

Karneval

Valentínske korčuľovanie - Zimný štadión Trebišov

Marec 2016

Lyžiarsky výcvik - V.A

Pytagoriáda P3, P4, P5 - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Deň ľudovej rozprávky - II.A - Hornozemplínska knižnica

Krížová cesta - IV.A

Apríl 2016

Základný plavecký výcvik - IV.A

Zápis do 1. ročníka

Škola v prírode - Kunerád

Máj 2016

Sviatok sv. Dominika Savia

Deň matiek - ŠJ Lúčna

Slávik Slovenska

Minifutbal McDonald´s Cup

Duchovná obnova pre 4. - 5. ročník

Mladý záchranár

Exkurzia - Výrobňa hostií - Prešov

Pieseň pre Sv. Otca - Stropkov

Filmové predstavenie - Zootropolis

Jún 2016

Púť do Baziliky minor Narodenia Panny Márie

Čitateľský maratón - IV.A - Hornotemplínska knižnica

Didaktické hry

Čarovný štetec a zázračná farbička - výtvarná súťaž

Gaštanček - IV.A, V.A

Hlinená krása našimi očami

Školský výlet - Košice - Alpinka - Detská železnica

Noc v škole - IV.A

- základná škola a gymnázium - budova Śkolská 650

a) Slávnostné otvorenie školského roka - spoločná sv. omša v kostole sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh

b) Sviatok sv.Dominika Savia - odpustová slávnostná svätá omša, návšteva divadelného a filmového predstavenia v Mestskom dome kultúry

c) Sviatok sv. Františka z Assisi - odpustová slávnostná sv. omša + akadémia

c) Vianočná akadémia

d) Veľkopiatková dramatizovaná Krížová cesta

e) Deň Matiek - spoločné stretnutie rodičov a detí spojené s bohatým programom

f) Školská športová olympiáda - 1. jún - Deň detí

g) Zbierka na misie

h) Karneval

i) Letný tábor

j) Spoločná modlitba bolestného ruženca - október

k) Deti deťom - darovanie hračiek od prvoprijímajúcich deti pre deti materskej školy

m) Organizovanie obvodového kola súťaže v plávaní - ZŠ a SŠ

n ) Týždeň boja proti drogám -

o) Mikuláš u nás - 6. december

p) Lyžiarsky výcvikový kurz, Zdokonaľovací lyžiarsky výcvikový kurz

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Materská škola

a, Projekty

Na podporu zdravia detí sme zapojení do projektu: Ovocie pre školy, vďaka ktorému dostávame bezplatne pre MŠ ovocie a ovocné šťavy .

Do výchovno vzdelávacej práce sme zapojili prvky Enviromentálnej výchovy, ktoré sme realizovali v spolupráci s firmou ENVIPACK a orgnizáciou ŠIŠKA zameranú na enviromentálne výučbové programy. V spolupráci s týmito organizáciami plníme v našej MŠ projety zamerané na túto tématiku.

V rámci dôkladnej prípravy na vstup detí do 1.ročníka ZŠ realizujeme u 5-6 ročných detí Logopedické cvičenia raz týždenne s názvom „Brúsime si jazýček“.

V tomto šk. roku sme pokračovali v realizácii projektu „Malé semafóriky „ - v spolupráci so spoločnosťou Alianz (grant od Nadácie Alianz v hodnote 500 Eur) a firmou Wintex vo Vranove nad Topľou.

V materskej škole tiež zavádzame do VV procesu aj naďalej digitálne technológie a programy na integráciu edukačného softvéru v spolupráci s organizáciou Edulab, Planéta vedeomostí a Agemsoft.

b.)Iné aktivity

Detská spartakiáda - pri príležitosti Dňa MŠ na Slovensku - v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou

Návštevy okresnej knižnice,

Spolupráca s obvodnou poľovníckou komorou vo Vranove nad Topľou - výstavy a prehliadky, besedy,

Spolupráca s Farnosťou sever vo Vranove nad Topľou

Prezentácia materských škôl v meste Vranov nad Topľou - „Svet očami detí“ - výstava detských prác,

Spolupráca s organizáciou „Červený kríž“,

Spolupráca s Kongregáciou sestier Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove - návšteva, detská katechéza.

Základná škola a gymnázium

A) Dlhodobé

a) Infovek - škola je zapojená do projektu Infovek od roku 2000.

b) Renovabis - Podpora katolíckych škôl na Slovensku z nadácie Renovabis.

c) Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie

d) Projekt Comenius - mobility žiakov

B) V školskom roku 2015/2016 sa škola zapojila do projektov, ktoré sú v realizácii:

a) Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport - KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

b) Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

c) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

d) Euroscola - účasť študentov a učiteľov v Európskom parlamente v Štrasburgu

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Základná škola

Dátum inšpekčnej kontroly: 3.2.2016

Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia

Predmet inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníika

Závery: Trieda dosiahla celkovú úspešnosť 35,67 %. Úroveň dosiahnutých výsledkov žiakov kontrolovanej vzorky v teste finančnej gramotnosti bola nižšia o 14,96 % ako bola priemerná úspešnosť za Slovenskú republiku (50,63 %) a o 15,24 % nižšia ako bola v Prešovskom kraji (50,91 %).

Gymnázium

Dátum inšpekčnej kontroly: 9.5.2016 a 13.5.2016

Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia

Predmet inšpekcie: Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnázium

Závery: Organizácia a priebeh prijímacieho konania boli v kontrolovanej škole v súlade s paltnými predpismi. Dokumentácia k prijímsciemu konaniu spĺňala predpísané náležitosti, bola vedená dôsledne. Prijímacie testy uchádzačov boli hodnotené objektívne. Poradie uchádzačov bolo stanovené na základe celkového súčtu získaných bodov a v súlade s vypracovanými kritériami na prijatie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Cirkevná spojená škola sídlila v školskom roku 2015/2016 v troch budovách a to nasledovne :

Budova Bernolákova 92 1. - 4. ročník 4 triedy

Budova Školská 650 5. - 9.ročník 4 tried

Budova Dobrianskeho 1494 materská škola 3 triedy

Budova Školská 650 gymnázium 10 tried

Každá z tried má svoju vlastnú kmeňovú učebňu. Školský klub detí prevádzkujeme v kmeňových triedach l.stupňa.

Odborné učebne a ostatné priestory podľa budov :

Materská škola je 3-triedna MŠ. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Každá trieda má vlastnú herňu , spoločnú spálňu a sociálne zariadenie a samostatný vchod.

Vnútorné i vonkajšie priestory materskej školy sú estetické, funkčné a priebežne udržiavané.

- Herne - triedy materskej školy sú vybavené kvalitným dreveným, farebným nábytkom. Stoličky, stolíky a ostatný nábytok spĺňa kritéria určené pre deti predškolského veku. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami a didaktickým materiálom je dobré, priebežne dopĺňané podľa potrieb detí, ich vekovému zloženiu a podľa potrieb vzdelávacieho programu. Hračky a učebné pomôcky sú umiestnené tak, aby si ich deti mohli samé brať, používať aj odkladať. Priestorové usporiadanie tried vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí. Podľa odporúčania ŠŠI z februára 2012 sme doplnili herne aj ďalším nábytkom - stoly a stoličky a taktiež detské ležadlá.

- Spálne materskej školy sú vybavené kvalitnými drevenými detskými ležadlami s drevenými roštami a novými matracmi. Vankúše a paplóny sú protialergické. Posteľné prádlo je nové s detskými motívmi, farebne zladené s farbou stien. Predškoláci používajú počas odpočinku plastové stohovateľné ležadlá, ktoré sa rozkladajú v jednej z tried.

- Materská škola je vybavená potrebnou audiovizuálnou technikou, zavádzame informačno-komunikačné technológie - máme prístup k internetu a vlastnú webovú stránku.

- Exteriér MŠ sa snažíme vylepšovať a dopĺňať záhradným nábytkom. Aj v tomto šk. roku sme dovybavili dvor MŠ novou šmýkačkou a detskými hojdačkami. Taktiež v spolupráci s rodičmi sme obohatili dvor o farebný drevený vláčik.

Deti sa svojou výtvarnou a inou činnosťou samé podieľajú na úprave a výzdobe prostredia , detské práce sú sprístupnené rodičom i verejnosti.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy týkajúce sa čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia a hlučnosti.

Priestory materskej školy boli účelne využívané aj v mimovyučovacom čase na realizovanie aktivít súvisiacich s jej poslaním. Materská škola nemá vytvorené bezbariérové prostredie.

Bernolákova 92: jazyková učebňa, učebňa náboženstva, rozcvičovňa, výdajňa stravy, kaplnka, ihrisko

Gymnázium : kaplnka, 2 jazykové učebne, 2 učebne informatiky, učebňa Fy/Ch, telocvičňa, výdajňa stravy, ihrisko

Chýbajúce priestory : vlastná školská jedáleň ( prevádzkujeme tri výdajne stravy a strava sa dováža zo Školskej jedálne Sídlisko lúčna Vranov a Školskej jedálne pri MŠ Sídlisko II. Vranov )

telocvičňa v budovách - Bernolákova a materská škola.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.      Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2015) – údaje v €

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie - školské zariadenia – materská škola (691)

84 029

Mesto Vranov nad Topľou – originálne kompetencie - školské zariadenia – ŠKD (691)

13 954

Obvodný školský úrad – príspevok – predškoláci v MŠ

3 092

Dotácia – normatívne finančné prostriedky – cirkevná základná škola

319 549

Dotácia – normatívne finančné prostriedky  gymnázium

360 859

Dotácia – normatívne finančné prostriedky   - mimoriadne odmeny – základná škola

2 015

Dotácia – normatívne finančné prostriedky   - mimoriadne odmeny – gymnázium

3 312

Dotácia – normatívne finančné prostriedky   - maturity – gymnázium

2 120

Dotácie – nenormatívne finančné prostriedky – dopravné – základná škola

4 719

Dotácie – nenormatívne finančné prostriedky – sociálne znevýhodnené prostredie

2 049

Dotácie – nenormatívne finančné prostriedky – havárie

35 000

Dotácie – nenormatívne finančné prostriedky – učebnice anglického jazyka

814

Dotácie – PSK – externé stravovanie – gymnázium

3 960

 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok od rodičov detí v materskej škole – 3 140  

Príspevok od rodičov detí v ŠKD –  4 605  

 2.      Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

691

Vzdelávacie poukazy – cirkevná základná škola

3 900 €

691

Vzdelávacie poukazy – cirkevné gymnázium

6 054 €

Finančné prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní, nákup učebných pomôcok a súvisiacich služieb s poskytovaním krúžkov v zmysle prijatej internej smernice.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

UPJŠ Cvičná škola

    16 €

Nucem – e testovanie

1522 €

Nadácia Allianz projekt MŠ

  500 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Náhrady od CPPPaP Vranov (mzda a odvody kurič) – 551,08 €

UPSVaR – projekt Chránená dielňa (čiastočná náhrada miezd ZPS) – 2744,45 €

SIOV – refundácie nákladov – 226,80 €

Dobrovoľnícka činnosť UPSVaR refundácia nákladov – 326,52 €

Náhrady o poisťovne – poistné udalosti – 687,94 €

Úroky v banke –10,57 €

 

Komentár : 

Cirkevná spojená škola spája tieto zložky : materská škola, školský klub detí, základná škola a gymnázium.

 Materská škola a školský klub detí sú financované prostredníctvom originálnych kompetencií, z podielových daní cez Mesto Vranov nad Topľou.

Základná škola a gymnázium je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Externé stravovanie žiakov gymnázia nad 15 rokov je financované Prešovským samosprávnym krajom prostredníctvom zriaďovateľa.

V zmysle zákona boli vytvorené výnosy budúcich období z dôvodu prenosu nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2015 do roku 2016. Významnou položkou boli financie na havárie vo výške 35 000 €. Účelovo viazané prostriedky na Výmenu okenných konštrukcií v budove Školská 650  boli použité do 31.3.2016.

Účtovná závierka za rok 2015 bola zriaďovateľovi odoslaná 9.marca 2016. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 bolo odovzdané na Daňový úrad vo Vranove nad Topľou 23.marca 2016.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele a marketingové prostredie

Cirkevné školstvo pôsobí v Meste i okrese Vranov nad Topľou od roku 1992. Pri organizačných zmenách sa od 1.3.2007 tak materská škola, ako aj základná škola a gymnázium stali súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

Vzhľadom k tomu, že škola ponúka alternatívne vyučovanie, je nevyhnutné, aby sa oveľa viac, ako štátne školy zaujímala o mikroprostredie i makroprostredie.

Riadiaca práca a marketingová práca je dennou záležitosťou, ktorú vlastne vykonávajú všetci zamestnanci školy - či už pedagogickí , ale aj nepedagogickí. Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania image organizácie.

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz na kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. Všetci si musia uvedomiť a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené duchovne a aj osobnostne na ďalší život.

Ciele stanovené v Koncepcii rozvoja

Ciele školy sú jasne stanovené v Koncepcii rozvoja cirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou do roku 2016, ktorú predložil riaditeľ školy zriaďovateľovi v roku 2011.

Návrh strategických cieľov a úloh a roky 2011 - 2016 ( vybrané z Koncepcie rozvoja Cirkevnej spojenej školy)

I. Hlavným cieľom na obdobie rokov 2011-2016 je rozvoj a budovanie kvality všetkých organizačných zložiek Cirkevnej spojenej školy v duchovnej a edukačnej oblasti.

II. Tvoriť a budovať kultúrnu školu v duchu Evanjelia.

III. Naďalej usilovne rokovať s kompetentnými orgánmi , obecnej samosprávy ( Mesto Vranov nad Topľou) a regionálnej samosprávy ( VÚC Prešov) a štátnej správy ( Krajský školskú úrad Prešov) a získať prenájom budov pre katolíckej školstvo v našom meste, tak ako hovorí zákon o správe majetku štátu.

IV. Získať finančné prostriedky pre kúpu pozemku a budovy Bernolákova 92 Vranov nad Topľou pre potreby katolíckeho školstva na území nášho mesta.

V. Aktívna spolupráca s rodičmi - výlučným právom a povinnosťou rodičov, podľa Zákona o rodine čl. 14 a Dohovoru o právach dieťaťa čl. 18, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je starostlivosť o všestranný vývoj svojho dieťaťa, slobodné rozhodnutie zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia.

VI. Väčšiu pozornosť venovať mimoškolským aktivitám žiakov, zriadiť v tomto období Centrum voľného času - školské zariadenie, ktoré bude súčasťou Cirkevnej spojenej školy.

VII. Aktívna spolupráca s farnosťami :

Farnosť sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh,

Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou - Sever,

Farnosť sv.Joachyma a Anny Vranov nad Topľou - Čemerné

a ostatnými farnosťami v Topľansko-ondavskom dekanáte.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


SWOT analýza školy:

Silné stránky

Slabé stránky

A) Alternatívne vyučovanie

A) Rozdelenie školy do 3 budov

B) Výchova a vzdelávanie od detského 

      veku až po maturitu

B) Umiestnenie budovy gymnázia na okraji mesta     

C) Rodinný typ školy

C) Nedostatočné financovanie cirkevnej školy

D) Zapájanie sa do rôznych projektov

D) Vysoké prevádzkové náklady

 

 

Príležitosti

Hrozby

A) Získanie jednej budovy školy

A) Nedostatočné financovanie

      alternatívneho školstva

B) Získanie finančných zdrojov

     z Eurofondov a zo zahraničia

B) Pokles demografickej krivky    

     obyvateľstva

C) Zaradenie do verejnej služby

C) Zlý technický stav budov

D) Zriadenie Centra voľného času pri   škole

D) Negatívny vplyv sociálne

      slabého prostredia       

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Na základe prieskumu uskutočneného v končiacej triede IV.AG a oktáve šk. roka 2015/2016 - štvorročnej a osemročnejj formy štúdia Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, vyplýva, že z celkového počtu končiacich študentov 41, si na vysokoškolské štúdium prihlášku podalo 41 žiakov, čo predstavuje 100 %. Na vysokú školu podľa dostupných údajov nastúpilo všetkých 41 žiakov - 100 %.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je prispôsobené deťom a v súlade s Pracovným poriadkom školy a Školským poriadkom. Usporiadanie denných činností vytváralo primeraný časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Je v ňom zabezpečené striedanie hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, stravovanie a pitný režim. Činnosti zabezpečujúce životosprávu nemali pevne stanovený čas, čo bude predmetom prehodnocovania denného poriadku na budúci školský rok. Odstránila sa striktná organizovanosť sledu a dĺžky jednotlivých činností a tým sa minimalizoval vznik stresových situácií. Výchovné zložky sa striedajú kognitívne, pohybové a estetické. Odpočinok je zaradený po obede, u predškolákov sa v druhom polroku skracuje doba odpočinku, čas sa využíva na opakovacie chvíľky, grafomotorické cvičenia a zhotovovanie výstaviek. Psychohygienické podmienky materskej školy hodnotíme na primeranej úrovni vzhľadom na možnosti, ktoré škola má. Vo všetkých priestoroch MŠ sa dbá na estetické prostredie a príjemnú, pokojnú atmosféru.

Pravidlá prevádzky, vnútorného režimu a pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí boli dodržiavané.

V základnej škole a gymnáziu sú dodržiavané všetky pravidlá Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a všetky normy protipožiarnej ochrany.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Americká, britská a poľská kuchyňa171Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
B - Cestujeme s kamerou po anglicky181Mgr. Darina Babjačková
B - Dramaticko-tanečný krúžok151Mgr. Lucia Kentošová
B - Malý záchranár61Mgr. Zuzana Hrubovská
B - Miništrantský krúžok121Mgr. Marek Hospodár
B - Počítačový krúžok101Mgr. Anna Ďuríková
B - Pohybové hry201Mgr. Mária Vargová
B - Šikovníček61Mgr. Katarína Tomášová
B - Športový krúžok91PaedDr. Marián Babej
Cool Club71Ing. Jaroslava Babejová
Filmový krúžok101PaedDr. Róbert Majzlík
Krúžok nemeckého jazyka91Mgr. Slavomíra Kisilová
Matematika navyše201Ing. Terézia Mašlanková
Mladý záchranár121RNDr. Gabriela Bradovková
Plavecký krúžok131PaedDr. Eduard Nadzam
Posilňovanie51Mgr. Jozef Tušim
Primáčik261PaedDr. Lýdia Kľučárová
SJ pre deviatakov71Mgr. Cyril Melničák
Spevácky krúžok91Mgr. Tatiana Majcherová
Školská kapela31Mgr. Matúš Haňov
Športovo-turistický krúžok141Mgr. Rudolf Kľučár
Športový krúžok131PaedDr. Lýdia Kľučárová
Športový krúžok mladších žiakov161Mgr. Viliam Jedinák
Športový krúžok starších žiakov111Mgr. Viliam Jedinák
Zdravotnícky krúžok121Mgr. Henrieta Kľučárová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Marián Babej

V Vranove nad Topľou, 21. októbra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. októbra 2016