• Prijímacie konanie

    • Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

     pre školský rok 2013/2014

      

     Prijímanie žiaka na strednú školu:

      

     Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej

     strednej školy.

      

     Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu

     možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej

     školy. Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na

     osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.

      

     Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na

     štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací

     program (20. február, 10. apríl).

      

     Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2013/2014

     · Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie

     špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     do 15. septembra 2012

     - zriaďovateľ rozhodne o návrhu počtu tried 1. ročníka a Krajský školský úrad o návrhu počtu

     tried a počtu žiakov 1. ročníka pre gymnáziá s 8-ročnou formou štúdia

     do 1. februára 2013

     - riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích

     skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností

     alebo nadania

     do 20. februára 2013

     - zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch

     vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje

     do 28. februára 2013

     - riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

     - uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch

     vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola,

     ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej

     školy alebo ich úradne osvedčené kópie)

     od 25. marca do 15. apríla 2013 - talentové skúšky – overovanie špeciálnych

     schopností, zručností alebo nadania

      

     · Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania

     do 31. marca 2013

     - riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok

     do 10. apríla 2013

     - zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej

     školy, ktorú žiak navštevuje

     do 20. apríla 2013

     - riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

     - uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na

     strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú

     navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy

     alebo ich úradne osvedčené kópie)

     13. mája 2013 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok

     16. mája 2013 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

     do 6. júna 2013 - riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú

     prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest

     18. júna 2013 (utorok) - druhé kolo prijímacích skúšok

     · Prijímanie na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných školách a

     na nadstavbové štúdium a na pomaturitné štúdium

     do 30. apríla 2013

     - rozhodne riaditeľa strednej školy po dohode so zriaďovateľom o počte tried 1. ročníka

     a o počte žiakov v týchto triedach

     do 31. mája 2013

     - uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási

     do 31. júla 2013

     - môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole

     od 24. júna do 28. júna 2013

     - prvý termín prijímacej skúšky (deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

     od 18. augusta do 23. augusta 2013

     - druhý termín prijímacej skúšky (deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

      

     · Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

     - do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej

     strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu

     maloletého uchádzača,

     - podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť

     učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,

     - termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa

     uchádzač hlási.

     Upozornenie: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej

     skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v

     poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo

     zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania

     prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov,

     ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej

     školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

     Rozhodovanie o prijatí

     O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov

     prijímacieho konania.

     Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na

     štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

     Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob

     zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis

     prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú

     školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

     Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je

     prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je

     uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole,

     zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa

     zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v

     strednej škole, je neplatné.

     Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný

     zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia

     rozhodnutia.